WYŚLIJ ZAPYTANIE

Przeglądy okresowe

Wprowadzone w ostatnich latach Ustawy Prawo Budowlane i Prawo Energetyczne oraz rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw, jak również nowo ustanowione normy wprowadziły istotne zmiany wymagań odnośnie wykonywania badań i pomiarów w instalacjach elektrycznych.

OPIS

Wprowadzone w ostatnich latach Ustawy Prawo Budowlane  i Prawo Energetyczne oraz rozporządzenia wykonawcze  do tych ustaw,  jak  również nowo  ustanowione  normy  wprowadziły istotne  zmiany  wymagań odnośnie wykonywania badań i pomiarów w instalacjach elektrycznych.

Wobec powyższego obowiązek właściwej eksploatacji spoczywa na Właścicielu.
Zobowiazuja one aby Uzytkownik urządzeń elektrycznych, dokonywał ich przeglądu nie rzadziej niż raz do roku.
Zobowiazuja one aby Uzytkownik obiektów budowlanych (do których zaliczane są studnie, osadniki oraz zbiorniki retencyjne), dokonywał ich przeglądu nie rzadziej niż:
-kontorlny raz do roku,
-zasadniczy raz na pięć lat.

Akty prawne regulujące warunki eksploatacji separatorów substancji  ropopochodnych (węglowodorów) oraz separatorów tłuszczu: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska z późniejszymi zmianami (DzU 2001.62.627), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – ustawa o odpadach z późniejszymi zmianami (DzU 2001.62.628), Ustawa z dnia 7 lipca 1999 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (DzU 2000. 106.1126) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego (DzU 2002.212.1799).

Wobec powyższego obowiązek właściwej eksploatacji spoczywa na Właścicielu.

Częstotliwość wykonywania przeglądów i czyszczeń separatorów substancji ropopochodnych oraz separatorów tłuszczów Prawo Budowlane określa na raz do roku.

Częstotliwość wykonywania czyszczeń i przeglądów separatorów substancji ropopochodnych pracujących jako instalacje oczyszczalni ścieków deszczowych zrzucanych do odbiorników naturalnych Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 listopada 2002r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego określa na raz na pół roku.

Roczne i półroczne przeglądy urządzeń sanitarnych.

  1. Pompownie ścieków,
  2. Oczyszczalnie ścieków,
  3. Tłocznie ścieków,
  4. Separatory,
  5. Zbiorniki retencyjne.

shutterstock_146143418